Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej www.proastro.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.proastro.pl przekazanych przez Użytkownika strony. 
Administratorem strony i danych osobowych jest Olga Gieraga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pro Astro Olga Gieraga, NIP: 727-150-21-02, zwana dalej Administratorem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: olgagieraga@proastro.pl.
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.proastro.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Aktualny stan polityki prywatności określa (umieszczona na dole) data.
§2
DEFINICJE
„Administrator” – Olga Gieraga, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pro Astro Olga Gieraga, NIP: 727-150-21-02.
„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.proastro.pl. 
„Newsletter” – bezpłatna usługa świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora,
„Umowa Newslettera” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.
§3
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
5. W tych celach może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: olgagieraga@proastro.pl lub listownie.
6. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane Użytkownika są przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów.
8. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
9.  Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie, a Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
10. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy.
12. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z autorskiego systemu do wysyłki newslettera. Administrator gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie. Administrator gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.
13. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
– Zenbox sp. z o.o., ul. ul. Dąbrowskiego 7 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
– Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika.
14. Administrator Danych Osobowych informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
15. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
– udzielona przez Użytkownika zgoda
– wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów i usług.
16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 §4
FORMULARZE
Administrator stosuje cztery rodzaje formularzy w ramach Strony:
1. Formularz newslettera – wymaga podania swojego imienia, loginu, daty urodzenia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Polityką prywatności.
2. Formularz kontaktu – umożliwia wysyłanie wiadomości do Olgi Gieraga. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
3. Formularz realizacji zamówienia. 3.1. Składając zamówienie, Użytkownik musi podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli Użytkownik dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musi podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
3.2. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych, a także ze względu obowiązek przechowywania faktury z danymi osobowymi Użytkownika przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
3.4. W przypadku danych o zamówieniach użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie może sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z mojej bazy.
3.5. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
4. Formularz w Bazie Ascendentów – umożliwia dobrowolne zgłoszenie niezbędnych danych do obliczenia Ascendentu i całego horoskopu oraz zdjęć do autorskiej Bazy Ascendentów, prowadzonej i udostępnianej na stronie www.proastro.pl nieodpłatnie, w celach badawczych.
5. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Dane pozyskane z formularzy nie mogą być przekazywane podmiotom trzecim.

§5
NEWSLETTER1. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
2. Akceptacja Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
3. Zawarcie umowy Newslettera jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnego formularza.
4. W celu wysyłki Newslettera, Administrator będzie przetwarzać podane przez Użytkownika dane w formularzu zapisu.
5. W celu zwarcia umowy Newslettera Użytkownik zobowiązany jest do:
5.1. Wypełnienia formularza, kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.
5.2. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies.
5.3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora celu wysyłki Newslettera.
5.4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
5.5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
6. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy na Newsletter.
7. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na Newsletter.
8. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 5.1.
9. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w panelu Użytkownika opcji “usuń moje konto”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
10. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
§6
KOMENTARZE
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników Strony. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty oraz treści niezgodne z prawem.
§7
TECHNOLOGIE
1. Administrator stosuje poniższe technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1.1.  Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
2. W celu korzystania ze strony internetowej www.proastro.pl.pl niezbędne jest posiadanie:
2.1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
2.2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
2.3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Narzędzia społecznościowe. 3.1. Na Stronie używana jest wtyczka i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook.
3.2. Wyświetlając Stronę, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła Stronę, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
3.3. Jeśli Użytkownik zalogował się do serwisu społecznościowego, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do jego profilu w danym serwisie społecznościowym.
3.4. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
3.5. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności Facebook.
3.6. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis społecznościowy przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie musi się wylogować z tego serwisu. 
§8
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Data publikacji Polityki Prywatności: 25 maja 2018 r. 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Stworzyłam Pro Astro, aby pomagać Użytkownikom osiągnąć sukces w życiu. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich  i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co proponuję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie, wprowadzane w życie. Olga Gieraga nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

Zawarte w Pro Astro artykuły i artykuły Gości zbieżne są z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez Użytkowników w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Pro Astro.

Wszystkie treści umieszczone na www.proastro.pl stanowią przedmiot praw autorskich Olgi Gieraga. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.

Olga Gieraga

Rabat 5%

.

x
Shopping Cart